Cách tạo bảng (table) trong HTML

Cách tạo một cái bảng (table) trong HTML

Họ tên Ngày sinh Giới tính
Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ
Dương Kim Thương 16/11/1990 Nam
Mai Đức Hiếu 18/06/1989 Nam
– Tính đến thời gian này thì chắc những bạn cũng đã quá quen thuộc với hình dạng của một cái bảng rồi, do đó tôi không cần phải lý giải lại khái niệm bảng là gì nữa, mà tất cả chúng ta sẽ đi thẳng vào việc khám phá cách tạo một cái bảng luôn .

1) Các thẻ được sử dụng trong việc tạo bảng

– Thông thường, để tạo được một cái bảng thì tất cả chúng ta cần phải sử dụng bốn loại thẻ :

dùng để xác định một hàng bên trong bảng.\n
 • Thẻ
 • Thẻ
 • – Trong đó :

  • Thẻ
   dùng để xác định một cái bảng.\n
  • Thẻ
  dùng để xác định một ô (tiêu đề) bên trong hàng.\n dùng để xác định một ô (bình thường) bên trong hàng.
  , hàng đầu tiên có ba ô tiêu đề tương ứng với ba phần tử

  Họ tên Ngày sinh Giới tính
  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ
  Dương Kim Thương 16/11/1990 Nam
  Mai Đức Hiếu 18/06/1989 Nam

  Ví dụ: Cái bảng bên trái có sáu hàng tương ứng với sáu phần tử

  , năm hàng còn lại gồm mười lăm ô bình thường tương ứng với mười lăm phần tử

  Lưu ý: Ô tiêu đề là loại ô mà văn bản nằm bên trong nó mặc định được tô đậm & canh giữa.

  2) Cách thức tạo một cái bảng

  – Để tạo một cái bảng thì tất cả chúng ta nên thực thi lần lượt những bước như sau :

  • Bước 1 : Xác định một cái bảng.\n : Xác định một cái bảng.
  • Bước 2 : Xác định số hàng nằm bên trong bảng.\n : Xác định số hàng nằm bên trong bảng.
  • Bước 3 : Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.\n : Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.
  • Bước 4 : Xác định nội dung của từng ô.\n : Xác định nội dung của từng ô.
  • Bước 5: Thiết lập thuộc tính border với giá trị 1 để tạo đường viền cho bảng và các ô.

  Ví dụ:

  Họ tên Ngày sinh Giới tính
  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ

  – Để tạo được một cái bảng giống phía trên thì tất cả chúng ta triển khai lần lượt những bước sau :

  Bước 1

  Bước 2

  Bước 3

  Bước 4

  Bước 5

  Bước 1: Xác định một cái bảng

  Bước 1: Xác định một cái bảng

  Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.

  (vì có tổng cộng bốn hàng nên tôi sử dụng bốn phần tử

  )

  Bước 1: Xác định một cái bảng

  Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.

  Bước 3: Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.

  ( hàng đầu tiên có ba ô tiêu đề, ba hàng còn lại thì mỗi hàng có ba ô thông thường )

  Bước 1: Xác định một cái bảng

  Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.

  Bước 3: Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.

  Bước 4: Xác định nội dung của từng ô.

  Họ tên Ngày sinh Giới tính
  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ

  Bước 1: Xác định một cái bảng

  Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.

  Bước 3: Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.

  Bước 4: Xác định nội dung của từng ô.

  Bước 5: Thiết lập thuộc tính border với giá trị 1 để tạo đường viền cho bảng và các ô.

  Họ tên Ngày sinh Giới tính
  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ
  Xem ví dụ

  3) Các thuộc tính được dùng trong việc tạo bảng

  – Dưới đây là list một số ít thuộc tính thường được vận dụng trong việc tạo bảng .
  ( những bạn vui vẻ tấm vào hình để khám phá chi tiết cụ thể công dụng và cách sử dụng của từng thuộc tính )

  border – Thiết lập độ dày của cái đường viền bao xung quanh bảng và những ô .
  cellspacing – Thiết lập khoảng cách nằm giữa mỗi hai đường viền lân cận .
  cellpadding – Thiết lập khoảng cách vùng đệm bên trong những ô .
  bgcolor – Thiết lập màu nền cho bảng hoặc những ô .
  width – Thiết lập chiều rộng cho bảng hoặc những ô .
  height – Thiết lập chiều cao cho bảng hoặc những ô .
  align – Canh lề cho nội dung bên trong ô ( theo chiều ngang )
  valign – Canh lề cho nội dung bên trong ô ( theo chiều dọc )

  4) Cách gộp các ô bên trong bảng lại với nhau

  – Thông thường, khi tạo một cái bảng thì số ô trên mỗi hàng phải bằng nhau. Tuy nhiên, có một vài trường hợp đặc biệt quan trọng, tất cả chúng ta cần phải tạo ra những cái bảng mà số ô trên mỗi hàng có sự hơn kém nhau .

  Họ tên Giới tính Kết quả thi
  Toán Hóa
  Trần Đức Anh Nam 7.25 8.0 3.75
  Mai Đức Hiếu Nam 7.0 9.0 4.75

  – Để làm được điều đó thì chúng ta cần phải gộp các ô lại với nhau.

  4.1) Gộp các ô theo chiều ngang

  – Để gộp những ô theo chiều ngang thì tất cả chúng ta đặt thuộc tính colspan vào bên trong thẻ mở của cái ô mà ta muốn mở màn gộp nó với những ô nằm phía bên phải .
  – Cú pháp :

  colspan="số ô muốn gộp lại với nhau"

  Ví dụ:

  THÔNG TIN SINH VIÊN
  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ

  Xem ví dụ

  4.2) Gộp các ô theo chiều dọc

  – Để gộp những ô theo chiều dọc thì tất cả chúng ta đặt thuộc tính rowspan vào bên trong thẻ mở của cái ô mà ta muốn khởi đầu gộp nó với những ô nằm phía dưới .
  – Cú pháp :

  rowspan="số ô muốn gộp lại với nhau"

  Ví dụ:

  LẬP TRÌNH WEB HTML
  CSS
  JavaScript

  Xem ví dụ

  4.3) Tổng hợp một số ví dụ khác để rút kinh nghiệm

  Ví dụ 1:

  Họ tên thí sinh Ngày sinh Giới tính Kết quả thi
  Toán Hóa
  Trần Đức Anh 03/08/1993 Nam 7.25 8.0 3.75
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ 7.0 9.0 4.75
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ 6.5 9.75 2.25
  Xem ví dụ

  Ví dụ 2:

  STT Họ tên Giới tính Chức vụ
  Nam Nữ
  1 Trần Đức Anh X Lớp Trưởng
  2 Kiều Thị Thu Hằng X Lớp Phó
  3 Vương Thị Lê Na X Tổ viên
  Xem ví dụ

  Ví dụ 3:

  STT Họ tên GVHD Lịch gặp GVHD
  1 Nguyễn Lê Thu Trang Th.S Hồ Sỹ Tuy Đức 08/03/2018
  2 Nguyễn Thị Diễm
  3 Phạm Thị Hồng Đào
  4 Nguyễn Thị Kim Sa Th.S Phạm Thị Huyền Quyên 05/03/2018
  5 Lê Thị Trang
  Xem ví dụ

  Ví dụ:

  Bảng điểm lớp 9B Toán Hóa
  STT Họ tên
  1 Trần Đức Anh 8.5 3.0 7.75
  2 Kiều Thị Thu Hằng 10 9.25 5.75
  3 Vương Thị Lê Na 2.25 6.0 7.75
  Điểm trung bình cả lớp
  Xem ví dụ

  5) Tạo một cái tiêu đề cho bảng

  – Để tạo một cái tiêu đề cho bảng thì chúng ta cần phải đặt thẻ

  nằm ở vị trí đầu tiên bên trong phần tử

  với cú pháp như sau:
  tiêu đề của cái bảng

  – Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong hai loại giá trị:

  top – Tiêu đề sẽ nằm phía trên cái bảng .
  bottom – Tiêu đề sẽ nằm phía dưới cái bảng .

  Ví dụ:

  DANH SÁCH SINH VIÊN
  Họ tên Ngày sinh Giới tính
  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ

  Xem ví dụ

  Lưu ý: Nếu chúng ta không thiết lập thuộc tính align cho thẻ

  thì tiêu đề của cái bảng sẽ mặc định nằm ở phía trên cái bảng.

  – Thuộc tính border dùng để thiết lập độ dày của cái đường viền bao xung quanh bảng và những ô .

  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ
  – Thuộc tính cellspacing dùng để thiết lập khoảng cách nằm giữa mỗi hai đường viền lân cận .

  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ

  Lưu ý: Nếu chúng ta không thiết lập thuộc tính cellspacing thì khoảng cách nằm giữa mỗi hai đường viền lân cận sẽ mặc định là 2 pixel.

  – Thuộc tính cellpadding dùng để thiết lập khoảng cách vùng đệm bên trong những ô .

  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ

  Lưu ý: Nếu chúng ta không thiết lập thuộc tính cellpadding thì khoảng cách vùng đệm bên trong các ô sẽ mặc định là 1 pixel.

  – Thuộc tính bgcolor dùng để thiết lập màu nền cho bảng hoặc các ô bên trong bảng.

  – Nếu muốn thiết lập màu nền cho một ô thì ta đặt thuộc tính bgcolor nằm bên trong thẻ

  – Nếu muốn thiết lập màu nền cho nguyên cái bảng thì ta đặt thuộc tính bgcolor nằm bên trong thẻ

  – Nếu muốn thiết lập màu nền cho một hàng thì ta đặt thuộc tính bgcolor nằm bên trong thẻ

  hoặc

  Ví dụ:

  Họ tên Ngày sinh Giới tính
  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ

  Xem ví dụ

  – Thuộc tính width dùng để thiết lập chiều rộng cho bảng hoặc những ô .

  – Nếu muốn thiết lập chiều rộng cho bảng thì ta đặt thuộc tính width nằm bên trong thẻ

  – Nếu muốn thiết lập chiều rộng cho một ô thì ta đặt thuộc tính width nằm bên trong thẻ

  hoặc

  Lưu ý: Khi chúng ta thiết lập chiều rộng cho một ô thì mặc định những ô nằm chung cột với ô đó sẽ có cùng một chiều rộng.

  Ví dụ:

  Họ tên Ngày sinh Giới tính
  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ

  Xem ví dụ

  – Thuộc tính height dùng để thiết lập chiều cao cho bảng hoặc những ô .

  – Nếu muốn thiết lập chiều cao cho bảng thì ta đặt thuộc tính height nằm bên trong thẻ

  – Nếu muốn thiết lập chiều cao cho một ô thì ta đặt thuộc tính height nằm bên trong thẻ

  hoặc

  Lưu ý: Khi chúng ta thiết lập chiều cao cho một ô thì mặc định những ô nằm chung hàng với ô đó sẽ có cùng một chiều cao.

  Ví dụ:

  Họ tên Ngày sinh Giới tính
  Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
  Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
  Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ

  Xem ví dụ

  – Thuộc tính align dùng để canh lề cho nội dung bên trong ô ( theo chiều ngang )
  – Thuộc tính align hoàn toàn có thể nhận một trong bốn giá trị sau đây :

  left – Nội dung bên trong ô sẽ được canh trái .
  center – Nội dung bên trong ô sẽ được canh giữa .
  right – Nội dung bên trong ô sẽ được canh phải .
  justify

  – Nội dung bên trong ô sẽ được canh đều hai bên trái phải.

  Ví dụ:

  Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4
  X X X X

  Xem ví dụ

  Lưu ý: Nếu chúng ta đặt thuộc tính align bên trong thẻ

  thì tất cả những ô nằm ở hàng đó đều sẽ được canh lề.

  Ví dụ:

  X X X X
  Y Y Y Y

  Xem ví dụ

  Leave a comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *